Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Omhoog
PB Aristolochia

 

persberichten:

Juli 2007
November 2006 (pdf)
 


April 2004:
Reactie van het NVF-bestuur op de nieuwe EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen

Kort samengevat:

* De NVF waardeert de serieuze aandacht die de EU geeft aan plantaardige geneesmiddelen.
* In Nederland moet nog veel gebeuren aan de infrastructuur om de fytotherapie optimaal toe te kunnen passen.
* Aan loze beweringen over wondermiddelen heeft niemand iets.

Context: Op 31 maart 2004 is door de EU publicatie ''Directive 2004/24/EC of the European Parliament and of the council amending, as regards traditional herbal medicinal products, directive 2001/83/EC on the community code relating to medicinal products for human use" de Europese Richtlijn voor Traditionele Kruidengeneesmiddelen een feit geworden. De (aangepaste) richtlijn voorziet in de registratie van kruidengeneesmiddelen van farmaceutische kwaliteit waarvoor beperkte wetenschappelijke onderbouwing is.  Een Europese commissie zal plantenmonografieën opstellen waarnaar de fabrikant kan verwijzen voor de onderbouwing van de kruidengeneesmiddelen. Vorig jaar werd ook in de ‘’gewone’’ geneesmiddelrichtlijn de registratiemogelijkheid voor plantaardige geneesmiddelen verbeterd (richtlijn 2003/63/EG).  

Geregistreerde kruidengeneesmiddelen

De NVF is verheugd met de aandacht die fytotherapeutica krijgen in de nieuwe Europese geneesmiddelwetgeving met mogelijkheden die tot dusver in Nederland ontbraken. Voor enkele kruidenpreparaten van farmaceutische kwaliteit en bewezen effectiviteit komt mogelijk een reguliere geneesmiddelregistratie.

Voor veel kruidenpreparaten die al jarenlang voor zelfzorg en in de complementaire zorg gebruikt worden zal de richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen, net als nu de CTF toetsing, kunnen zorgen voor de herkenbaarheid van een kwalitatief goed en veilig geneesmiddel, dat vaak kan bogen op een lange traditie. Omdat de middelen worden getoetst vóórdat ze op de markt komen betekent dit een betere garantie voor veiligheid voor de consument.

Registratie van kruidengeneesmiddelen is een kostbare zaak die niet voor alle kruidenproducten haalbaar is. Oude bekende huismiddeltjes als kamillethee, kaneel, zemelen en lijnzaad zullen (en wie zou dat ook anders willen?) in de warenwet blijven bestaan. Voor de hulpverleners die met Chinese of Indiase kruiden werken is een heel breed assortiment nodig, waarbij de omzet in elk afzonderlijk kruid zeer klein is. Daardoor is de geneesmiddelregistratie van vele van deze kruiden voorlopig nog niet haalbaar. Ook voor deze producten zal verkoop onder de warenwet voorlopig nog moeten blijven bestaan. 

Infrastructuur van onderwijs en onderzoek

Zoals in het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie al vaak is opgemerkt, wordt in vergelijking tot de ons omringende landen in Nederland de fytotherapie tot nu toe veel te weinig serieus genomen. Er zijn geen door de Nederlandse overheid gefinancierde erkende opleidingen of examens. Omdat huisartsen, apothekers en andere reguliere zorgverleners in hun opleiding vrijwel niets horen over deze geneesmiddelen, hebben ze geen antwoord op de vele vragen van patiënten hierover. Geruchten over interacties en bijwerkingen leiden daardoor gemakkelijk tot irrationele afwijzing van kruidengeneesmiddelen, hetgeen niet in het belang is van de patiënt (die dan toch stiekem verder gebruikt).
Er is in Nederland nauwelijks klinisch onderzoek met fytotherapeutica verricht. Dit komt doordat de geldstromen in deze sector minimaal zijn in vergelijking tot de geldstromen in de chemisch farmaceutische industrie. De oorzaak van die relatieve armoede ligt in het ontbreken van patenten en ziekenfondsvergoeding. Fundamenteel onderzoek, zoals wordt verricht op diverse universitaire farmacognosie-afdelingen is bijna geheel verdwenen en staat nog steeds onder zware druk. De NVF roept de Nederlandse overheid op om de ontwikkeling van een adequate infrastructuur op dit terrein te stimuleren. De NVF zal als wetenschappelijke vereniging blijven werken aan bevordering en verspreiding van wetenschappelijke kennis over deze producten. 

Geen loze claims

Het is  zowel wetenschappelijk als maatschappelijk niet te verdedigen dat een aantal warenwetproducten, waaronder diverse kruiden die in een farmaceutische verpakking worden geleverd, nog steeds loze gezondheidsclaims voert. Claims die bij de consument de indruk wekken dat het hier om wondermiddelen gaat die overal, zowel bij gezondheid als ziekte, onbeperkt van nut zijn. De vrees is nu dat de consument zich door deze misleidende voorlichting toenemend zal afkeren van officieel wetenschappelijk onderbouwde en geregistreerde producten omdat hem de meerwaarde van de nieuwe EU regelgeving ontgaat. Weliswaar eist de overheid in het warenwetbesluit kruidenpreparaten een onderbouwing van gezondheidsclaims. Maar de wetenschappelijke toetsing van kruidenpreparaten wordt in Nederland ernstig belemmerd. Zo werd onlangs de bescheiden jaarlijkse VWS-subsidie voor de Commissie Toetsing Fytotherapeutica (CTF) ingetrokken. Toetsing van gezondheidsclaims vindt nu plaats door de Voedsel en Waren Autoriteit (voorheen Keuringsdienst van Waren), die weinig expertise heeft op dit gebied en veel overlaat aan de KAG (Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten). Deze instantie kijkt alleen juridisch naar de woordkeus. Daarnaast komen de laatste tijd aan de voedingssector gerelateerde instanties in beeld (voedingscentrum, zuivelinstituut) die geen van allen beschikken over de benodigde expertise.

De NVF ziet liever een objectieve wetenschappelijke toetsing van dergelijke claims vooraf door de CTF (of een vergelijkbaar capabel orgaan, zoals bvb de Gezondheidsraad) als voorwaarde voor de claim. Anders zal de consument de meerwaarde van de nieuwe EU regelgeving ontgaan. De kruidengeneesmiddelen van farmaceutische kwaliteit krijgen dan valse concurrentie door de veel mooier klinkende, maar niet onderbouwde, claims van de kruiden in de warenwet. Die kant moeten we niet op. De EU en de Gezondheidsraad willen terecht af van deze loze claims. 

Achtergrondinformatie:

De link naar richtlijn 2003/63 bijlage bij 2001/83 EG: Z.O. publicatieblad, dd 27 juni 2003, L 159 pag 46.

Zie voor informatie over de CTF toetsing  http://www.fyto.nl/ctf.htm en over de KAG keuring www.koagkag.nl .

Zie voor het standpunt van de Gezondheidsraad over claims: www.gr.nl ; advies 2003/09 10 juni 2003.

omhoog

 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright © 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014