Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Omhoog

 

De NVF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nr 40507355.

STATUTEN van de NVF, notarieel vastgelegd op 14.06.1988:

Naam, zetel en duur

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie, bij afkorting als NVF aan te duiden.

2. De vereniging is gevestigd te Amersfoort.

3.  De vereniging heeft een aanvang genomen op heden en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

1. Doel van de vereniging is de bevordering van de kwaliteit van fytotherapeutica en fytotherapie en van een verantwoorde voorlichting daarover aan alle belangengroepen.

2. Ter realisering van haar doel streeft de vereniging als subdoelen de bevordering na van:

a. de inventarisering en indexering van plantaardige grondstoffen en fytotherapeutica;

b. voorlichting over deze middelen en hun toepassingsmogelijkheden;

c. wetenschappelijk onderzoek naar de aard, werkzaamheid en veilig gebruik ervan;

d. de inbreng van kennis/ervaring met betrekking tot fytotherapeutica en fytotherapie in bestaande en eventuele aanvullende opleidingen (op alle niveaus);

e. een gelegaliseerde positie van bedoelde middelen;

f. een goede verkrijgbaarheid van plantaardige grondstoffen en fytotherapeutica voor arts, apotheker, tandarts, dierenarts en patiŽnt;

g. een verantwoorde productinformatie aan de gebruiker;

h. het opstellen van monografieŽn, waarin voorschriften voor de analyse en bereiding van fytotherapeutica, alsmede eisen inzake uitgangsmaterialen, beschrijving van de werking en dergelijke van fytotherapeutica systematisch zijn opgenomen;

i. wetenschappelijke bijeenkomsten en overige vormen van professionele uitwisseling van kennis en ervaring;

j. alle overige relevante activiteiten.

Geldmiddelen

Artikel 3

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, subsidies, legaten, erfstellingen, schenkingen en andere baten.

2. Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Leden

Artikel 4

1. Leden van de vereniging zijn zij, die door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn geaccepteerd. 
2. De leden kunnen alleen natuurlijke personen zijn.  
3. De toelating van leden geschiedt volgens een in het huishoudelijk reglement te omschrijven "Toelatingsprocedure".  
4. Het lidmaatschap eindigt:  
    a. door overlijden van het lid;  
    b. door opzegging door het lid.  
    c. door opzegging namens de vereniging  
    d. door ontzetting.  
5. De procedure van de opzegging van of de ontzetting uit het lidmaatschap wordt in het huishoudelijk reglement nader omschreven.  
6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  
7. De volgende typen leden worden onderscheiden:  
    a. gewone leden;  
    b. aspirant leden  
    c. kandidaat leden  
    d. buitengewone leden  
    e. ereleden.
8. De rechten en plichten van de onderscheiden categorieŽn leden worden nader omschreven in het huishoudelijk reglement, voorzover dit niet in de navolgende artikelen is geregeld.

Algemene ledenvergadering

Artikel 5

1. De in artikel 4 lid 7 genoemde leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, hierna ook aan te duiden als ALV. Alleen gewone leden hebben stemrecht.

2. Aan de ALV komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door deze statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.

3. De ALV komt ten minste eens per jaar bijeen, en voorts indien het bestuur of ten minste twintig stemgerechtigde leden dit wensen. Een dergelijk verzoek dient te worden gedaan aan de secretaris en dient de punten te bevatten, die de verzoekers behandeld wensen te zien. Blijft het bestuur in gebreke te bewerkstelligen dat de ALV uiterlijk zes weken na ontvangst van dat verzoek wordt gehouden, dan zijn de verzoekers zelf bevoegd tot die bijeenroeping over te gaan.

4. De oproep voor een ALV geschiedt schriftelijk aan de stemgerechtigde leden onder vermelding van de agenda met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, dag van oproep en die van de vergadering niet meegerekend.

5. De ALV staat onder leiding van de voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid ter vergadering van een van de andere leden van het bestuur, door het bestuur daartoe aangewezen. Zijn geen bestuursleden ter vergadering aanwezig, dan voorziet zij zelf in haar leiding.

6. Door het bestuur wordt een notulist aangewezen, die een verslag maakt van hetgeen in de ALV is verhandeld. Dit verslag wordt binnen daartoe redelijk te achten termijn, al dan niet in verkorte vorm, aan de leden ter kennis gebracht.

7. a.. Ieder aanwezig stemgerechtigd lid heeft in de ALV ťťn stem; geschorste leden hebben  geen stemrecht.

b. Alle besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in de artikelen 8, leden 3 en 4 en 9, leden 1 en 2.

c. Een besluit is alleen geldig, indien ten minste de helft van de stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is dan wel schriftelijk een stem hebben uitgebracht.

d. Is aan de onder c gestelde voorwaarde niet voldaan, dan wordt het betreffende besluit opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende ALV; in dat geval kan het besluit worden genomen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

e. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Mondelinge stemming over personen is ook toegestaan indien geen van de aanwezigen zich daartegen verzet, terwijl een besluit ook bij acclamatie kan worden genomen.

f. De vergaderprocedure kan nader in het huishoudelijk reglement worden uitgewerkt.

g. De ALV stelt de contributie(s) vast.

h. De ALV kan werkgroepen en commissies instellen

Bestuur

Artikel 6

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie personen; het aantal bestuursleden wordt door de ALV vastgesteld.

2. De leden van het bestuur worden door de ALV gekozen, met uitzondering van de eerste bestuursleden, die bij deze akte in functie worden benoemd; hun wijze van kandidaatstelling en verkiezing wordt in het huishoudelijk reglement nader geregeld.

3. Bestuursleden worden voor de duur van drie jaar verkozen en zijn voor eenzelfde periode telkenmale terstond herkiesbaar.

4. Behalve door het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn eindigt het bestuurslidmaatschap:

a. door overlijden;

b. door bedanken;

c. bij besluit van de ALV;

d. door verlies van het lidmaatschap van de vereniging;

5. a. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dat  wenselijk achten.

b. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris en wel schriftelijk, onder vermelding van de agenda, met inachtneming van een termijn van ten minste acht dagen, dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

c. Van de in lid 5.b bedoelde regel kan worden afgeweken, indien:

1) Alle bestuursleden daarmee expliciet instemmen;

2) De te bespreken onderwerpen aan alle bestuursleden bekend zijn gemaakt;

3) Alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem ten aanzien van de te bespreken of besproken onderwerpen kenbaar te maken;

4) De besluitvorming deze stemming zal weerspiegelen.

6 a   Besluiten kunnen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mits ten minste de helft van het aantal bestuursleden op de vergadering aanwezig is, onder wie in elk geval de voorzitter of secretaris, en mits de eventueel afwezige  bestuursleden geen schriftelijk bezwaar hebben aangetekend tegen het doorgaan van de vergadering.

b.  Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Indien geen van de aanwezigen of betrokkenen zich daartegen verzet, kan ook over personen mondeling worden gestemd.

c.   Bij staking van stemmen is geen besluit tot stand gekomen.

7. Het bestuur bestuurt de vereniging.

8. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen zomede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, een en ander onder het beding, dat voor bedragen hoger dan tweeduizend gulden (f 2000) het bestuur de algemene ledenvergadering moet raadplegen, alvorens besluiten in deze te nemen of toezeggingen te doen.

9. De dagelijkse uitvoering van de bestuurstaak is opgedragen aan voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester, aan wie daartoe door het bestuur zodanig bevoegdheden kunnen worden gedelegeerd als het bestuur dienstig zal voorkomen. Twee van deze functionarissen vertegenwoordigen te samen de vereniging in en buiten rechte.

10. Het bestuur kan zich bij zijn werkzaamheden laten bijstaan door een bureau en/of door externe deskundigen; hun taken en bevoegdheden worden door het bestuur geregeld. In beide gevallen is de goedkeuring vooraf van de ALV vereist.

11. De vergoedingen voor de leden van het bestuur terzake van de vervulling van hun taak, vergoeding van gemaakte onkosten daaronder begrepen, worden door de ALV vastgesteld.

12. Het bestuur blijft tot het verrichten van zijn taak bevoegd, indien te eniger tijd door welke oorzaak ook, minder dan het door de ALV bepaalde aantal bestuursleden in functie zijn, onverminderd zijn gebondenheid in de eerstvolgende ALV of althans zo spoedig als gezien de omstandigheden mogelijk is in de vacatures te (doen) voorzien.

Boekjaar en jaarrekening

Artikel 7

1 Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

2 Jaarlijks wordt binnen vier maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur de jaarrekening opgemaakt, welke jaarrekening met het verslag van de in het derde lid bedoelde kascontrolecommissie aan de ALV ter behandeling en goedkeuring wordt voorgelegd.

3 De jaarrekening wordt onderzocht door een kascontrolecommissie, bestaande uit twee door de ALV aangewezen leden, die het in lid 2 bedoelde verslag uitbrengen. Tevens wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.

4 Jaarlijks wordt onder verantwoordelijkheid van de secretaris een verslag opgemaakt over het in het voorgaande jaar gevoerde beleid, welk verslag ter behandeling en goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV.

5 Jaarlijks wordt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester een begroting opgemaakt voor het eerstvolgende verenigingsjaar, welke begroting ter behandeling en goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV.

Statutenwijziging

Artikel 8

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben krachtens een besluit van de ALV, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

2. Bij de oproeping tot deze vergadering moet de voorgestelde wijziging woordelijk worden opgenomen.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de ALV, waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is of een schriftelijke stem heeft uitgebracht, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. Bij gebreke van dit quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of met schriftelijke stem vertegenwoordigde stemgerechtigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende ALV, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Deze ALV dient ten minste een week en ten hoogste een maand na de eerste ALV te worden gehouden.

5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariŽle akte is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

6. Een bepaling van deze statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Ontbinding en vereffening

Artikel 9

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de ALV, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft van de leden aanwezig is of een schriftelijke stem heeft uitgebracht.

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of met schriftelijke stem vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende ALV, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Deze ALV dient ten minste een week en ten hoogste een maand na de eerste ALV te worden gehouden.

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn tot oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ALV te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam de woorden "in liquidatie" worden toegevoegd.

Huishoudelijk reglement

Artikel 10

1. De ALV kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven voor al die onderwerpen, waarnaar in deze statuten wordt verwezen of waarvan de nadere regeling haar gewenst voorkomt.

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij  besluit van de ALV, indien de voorgestelde wijziging woordelijk bij de oproeping tot de desbetreffende vergadering is gevoegd.

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Slotbepaling

Artikel 11

In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen van de vereniging niet voorzien, beslist het bestuur.

 

 

 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright © 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014