Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Omhoog

 

Wetenschappelijk NVF-symposium

"Fytotherapie bij dieren''

 

Dit symposium, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie,
zal op zaterdag 25 november 2006 van 9.00-16.45 uur plaatsvinden in de vergaderzalen van
Dierenpark Amersfoort.

Inleiding:

     Fytotherapie wordt steeds meer toegepast bij dieren. Bij gezelschapsdieren volgt dit de trend die uit de humane zelfzorg bekend is.
Bij landbouwhuisdieren gaat het vooral om alternatieven voor antibiotica als groeibevorderaars en past de inzet van fytotherapeutica bij het groene imago van de biologische veehouderij. Voor deze sector zijn behalve kwaliteit en effectiviteit ook de specifieke veiligheidsissues gerelateerd aan het gebruik in de menselijke voedselketen aan de orde. Ook in Nederland komt onderzoek naar de toepassing van fytotherapeutica bij dieren op gang.

De studiegroep Dier en Kruid van de NVF (Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie) volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied al enkele jaren en organiseert daarom het symposium "Fytotherapie bij dieren" om alle hierbij betrokken partijen bij elkaar te brengen, de tot dusver behaalde resultaten te delen en verder onderzoek te stimuleren. In de ochtend komen enkele algemene thema's in relatie tot de fytotherapie aan de orde, in de middag wordt ingegaan op onderzoek naar specifieke toepassingen bij diverse diersoorten.


Programma:

9.00-9.30            Inschrijving, ontvangst

9.30-9.45            Opening en inleiding door de dagvoorzitter,
                                professor dr J. Fink-Gremmels

9.45-10.25          Fytotherapeutica voor de dierhouderij en diergeneeskunde: simpelweg complex
                                 dr S.B.A. Halkes

10.25-11.05       Wet- en regelgeving rond veterinaire fytotherapie
                                   dr M.J. Groot

11.05-11.30            KOFFIE/THEE

11.30-11.45       Praktijkvoorbeeld: problematiek ondervonden bij het op de markt brengen van een plantaardig veterinair middel.
        ir R. van de Winckel

11.45-12.20       Mogelijkheden van kruiden in grasland voor gezondheid van herkauwers op een veebedrijf
        ir N. van Eekeren

12.20-13.30            LUNCH

13.30-14.10       Chronische obstructie in de luchtwegen bij het paard als model voor het testen van fytotherapeutische preparaten.
       
professor dr R. van den Hoven

14.10-14.40       Klinisch onderzoek met fytotherapie bij kleine huisdieren
                                dr M. Frater

14.40-15.00            THEE/KOFFIE

15.00-15.30       In vitro en in vivo onderzoek met fytotherapie ten behoeve van de biologische varkenshouderij
       
dr P. Becker

15.30-16.00       Werkingsmechanisme en effectiviteit van diervoederadditieven op basis van Oregano olie
        ir W. Smink

16.00-16.30       Praktijkonderzoek met voedingsgerelateerde kruiden; oprichting en activiteiten van de NVF-studiegroep Dier en Kruid
        drs G. Kleijer-Ligtenberg en drs A.G.M. van Asseldonk

16.30-16.45       Afsluiting door de dagvoorzitter

17.00-18.00      NVF-ledenvergadering


Entree:
Leden NVF: € 71,40 (inclusief koffie/thee, lunch, syllabus en 19% BTW).
Overige deelnemers: € 119,-. Studentenkorting beperkt mogelijk na overleg met het NVF-bureau.

Informatie  

NVF-bureau, Rijksstraatweg 158, 6573 DG Beek-Ubbergen, 024-6844301.


Informatie over de sprekers:

 Professor dr J. (Johanna) Fink-Gremmels studeerde af als dierenarts aan de universiteit van Hannover en specialiseerde zich na haar promotie in de veterinaire farmacologie en toxicologie (Diplomate ECVPT). Zij stond van 1986-1991 aan het hoofd van het instituut voor microbiologie en voedseltoxicologie van het huidige instituut voor voedselkwaliteit en consumentenveiligheid in Kulmbach. Sinds 1991 is zij hoogleraar en hoofd van de afdeling veterinaire farmacologie, farmacie en toxicologie van de faculteit der Diergeneeskunde in Utrecht. Tevens bekleedt zij een aantal (inter)nationale bestuursfuncties en werkt als expert voor instellingen van de Europese Commissie (DG Sanco en EFSA).

Dr S.B.A. (Bart) Halkes studeerde af als medisch bioloog en promoveerde als farmacognost aan de universiteit Utrecht. Hij verrichte daar eveneens onderzoek aan plantaardige extracten; van 1999-2004 als postdoc onderzoeker binnen de faculteit Farmaceutische Wetenschappen, en vanaf 2004 als senioronderzoeker bij het aldaar gevestigde bedrijf PhytoGeniX. Hij maakt thans deel uit van de Commissie Keuring Fytoproducten en voorheen van de Commissie Toetsing Fytotherapeutica.

 Dr. M.J. (Maria) Groot studeerde in 1985 af als dierenarts. Zij werkte tot 1987 bij de vakgroep Zoötechniek van de faculteit Diergeneeskunde en daarna via de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV) als onderzoeker histologisch hormoononderzoek bij het RIKILT te Wageningen waar ze later in dienst trad. Ze is in mei 1992 gepromoveerd en sinds april 2002 geregistreerd als biomedisch specialist (sectie experimentele pathobiologie) bij de SWMBO. Ze heeft projecten gehad op het gebied van de ontwikkeling van kruidenpreparaten en biologische landbouw en is lid van de Studiegroep Dier en Kruid (SDK) van de NVF.

Ir R. (Ronald) van de Winckel studeerde in 1983 af als landbouwkundig ingenieur in Wageningen. Vanaf 1982 teelt hij in Zeeland (met een onderbreking van enkele jaren waarin hij in Tasmanië was gevestigd) biologische kruiden voor verwerking in fytotherapeutische en homeopathische preparaten. De verwerking tot gestandaardiseerde extracten, onder meer voor gebruik in de veehouderij, geschiedt eveneens op zijn bedrijf. Hij is vanaf 1989 lid van de NVF.

Ir N. (Nick) van Eekeren is in 1990 afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen in de richting tropische veehouderij en graslandkunde. Daarna werkte hij voor DGIS (ministerie van Buitenlandse Zaken) in Pakistan en Burkina Faso op het gebied van participatieve kennisontwikkeling bij veehouderijthema’s. Vanaf 1997 werkt hij als onderzoeker op het Louis Bolk Instituut aan thema’s rond de teelt van grasklaver, veevoeding en diergezondheid. Sinds 2005 is hij coördinator van het project BIOGEIT waarin onder andere wordt onderzocht of kruiden kunnen bijdragen aan een betere mineralenvoorziening en beheersing van een maagdarmwormenbesmetting.

Professor dr R. (René) van den Hoven studeerde in 1977 af als dierenarts in Utrecht. Van 1977 tot april 1979 was hij werkzaam in 3 groepspraktijken in de Achterhoek en Twente en daarna op de kliniek voor inwendige ziekten der grote huisdieren te Utrecht waar hij promoveerde in 1988. Ook werkte hij als gastdocent in Guelph, Canada in 1985. Van 1989 tot 1999 was hij senior scientist bij een farmaceutisch bedrijf. Daarna werd hij aan de veterinaire universiteit van Wenen benoemd tot hoogleraar voor paardenwetenschappen en interne ziekten bij het paard. Onderzoeksterreinen van de kliniek voor inwendige ziekten van het paard in Wenen betreffen vooral de sportgeneeskunde, farmacologie en pulmonologie.

Dr M. (Marijke) Frater-Schröder promoveerde als organisch chemicus in Zürich en verrichtte als postdoc 20 jaar chemisch/toxicologisch, genetisch en immunologisch onderzoek aan de universiteiten van Zürich, Leiden en Edmonton. Ook werkte ze 8 jaar als onderzoeker bij enkele farmaceutische firma's. In 1998 richtte ze een bedrijf op dat gespecialiseerd is in fytotherapeutische geneesmiddelen voor dieren, waaraan ze sinds 2005 als adviseur verbonden is. Ze is auteur van meer dan 75 wetenschappelijke publicaties, is co-secretaris van ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) en bestuurslid van de Zwitserse Vereniging voor Fytotherapie (SMGP).

Dr P. (Petra) Becker is als microbioloog werkzaam bij de Animal Science Group (ASG) van Wageningen Universiteit en Research Centrum. Zij was eerder betrokken bij ASG-onderzoek naar effecten van plantenstoffen op de darmmicroflora en zij participeert momenteel in drie projecten van de ASG die als onderwerp hebben de inzet van fytotherapie bij darm- en luchtwegproblemen in de varkenshouderij.

Ir W. (Willem) Smink studeerde diervoeding op de Wageningen Universiteit. Na zijn afstuderen werkte hij op de afdeling Dierfysiologie en Diervoeding bij TNO en voor het Nederlands Bureau voor Veevoer. Sinds 1997 is hij werkzaam bij Feed Innovation Services BV in Wageningen. Vanuit deze functie is hij als adviseur betrokken bij diervoederfirma's.

Drs E. (Gerdien) Kleijer-Ligtenberg is in juli 2000 afgestudeerd als dierenarts met als afstudeerrichting Landbouwhuisdieren. Tijdens de jaren daarna deed zij in diverse dierenartsenpraktijken ruime ervaring op met zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren. Vanuit de in de praktijk ontstane interesse voor het gebruik van kruiden bij dieren richtte zij in 2003 binnen de NVF de Studiegroep Dier en Kruid (SDK) op. Van 2003-2006 werkte zij als junior docent/dierenarts bij de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht (afdeling Varkensgezondheidszorg). Sinds 1 augustus 2006 is ze trainer Varkenshouderij bij het Praktijk Trainings Centrum te Barneveld.

Drs A.G.M. (Tedje) van Asseldonk studeerde af als bioloog aan de Universiteit Nijmegen en als natuurgeneeskundige aan de Academie voor Natuurgeneeskunde te Hilversum. Vanaf 1991 is ze betrokken geweest bij onderzoek naar complementaire geneeswijzen, in het bijzonder fytotherapie in relatie tot diergezondheid. Tevens is ze als docent voor deze thema's op diverse onderwijsinstellingen actief. Met een collega zette ze in 1995 het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie (IEZ) op dat sinds 1999 projectmatig het bureau van de Nederlandse Vereniging van Fytotherapie (NVF) verzorgt.

 

 

 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright © 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014