Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Omhoog

 

R.P.Labadiefonds

NIEUWS:
De Algemene Ledenvergadering van de NVF heeft ingestemd met het instellen van een scriptieprijs; volgens bijgaande  folder (pdf) en  reglement (pdf).

ALGEMENE INFORMATIE:
Om tegemoet te komen aan de wens tot een duidelijke en zichtbare bestemming van particuliere giften aan de  NVF is met instemming van de ALV van 19 mei 2001 / 26 oktober 2001  een fonds gesticht  waarvan desgevraagd professor dr R.P. Labadie, oprichter en erevoorzitter van de NVF, bereid werd gevonden zijn naam hieraan te verbinden. Het fonds wordt beheerd door het NVF-bestuur. Het fonds steunt activiteiten die de fytotherapie ten goede komen en waarvoor de financiŽle middelen onvoldoende op andere wijze te vinden zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan specifieke extra kosten voor fytotherapie-gerelateerde stages door studenten of promovendi, of aan door NVF-leden opgezet ongesponsord onderzoek. Omdat de NVF-declaratieformulieren.al snel waren aangepast met een optie "stort mijn vergoeding in het R.P. Labadiefonds", en deze optie door verschillende bestuurs-, bureau-, redactie-, commissieleden en sprekers werd gekozen. heeft het fonds, ondanks haar prille bestaan, reeds een substantiŽle inhoud gekregen.

Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds kunnen worden gericht aan het STF-bestuur, 
p/a NVF-bureau, Rijksstraatweg 158, 6573 DG Beek-Ubbergen.

Het R.P. Labadiefonds is vanaf 2013 ondergebracht in de Stichting Toetsing Fytotherapeutica (STF). De reden hiervoor is dat een vereniging als NVF niet meer aan ANBI eisen kan voldoen. Het bestuur van de STF heeft zich bereid verklaard de activiteiten over te nemen en heeft aangegeven te streven naar ANBI erkenning.

Een financiŽel overzicht over de besteding van de gelden uit het Labadiefonds tot 2013 is te vinden in de jaarverslagen van de NVF. Hieronder een beknopt inhoudelijk overzicht.

In 2001 is subsidie toegekend voor het drukken van een proefschrift farmacognosie (E van de Worm).Tevens is de verzekering betaald voor het klinisch onderzoek van de werkgroep Oost-West (Chinese kruiden bij overgangsklachten.
In 2002 werd driemaal  een aanvraag gehonoreerd van (ex)studenten die in het buitenland een onderzoeksstage in verband met fytotherapie doen.
In 2003 is de medisch-ethische commissie betaald in verband met bovengenoemd onderzoek van de werkgroep Oost-West en zijn activiteiten van de medische studenten in de werkgroep Granulla gesteund. Tevens werd een aanvraag gehonoreerd van een student die in het buitenland een onderzoeksstage in verband met fytotherapie deed.
In 2004 werd een aanvraag gehonoreerd van een student die in het buitenland een onderzoeksstage in verband met etnobotanie deed. Tevens werden uit dit fonds prijzen ter beschikking gesteld voor de beste posters op de NVF/LOF/NVFW bijeenkomst.
In 2006 is subsidie toegekend voor een film over fytotherapie, echter dit project is niet uitgevoerd vanwege het ontbreken van cofinanciering.
In 2007 ontvingen twee studenten van de UU subsidie voor hun onderzoeksstage in Costa Rica met als onderwerp resp medicinale honing en Lippia alba. Tevens kreeg een studente die onderzoek deed naar medicinale planten in Suriname een bijdrage uit het fonds. Een vierde aanvraag werd afgewezen.
In 2008 is subsidie verstrekt aan Granulla/WIG voor enkele gastcolleges/workshops over fytotherapie.

In 2009 werd subsidie toegekend aan een fytotherapieproject bij de Maya-gemeenschap in Honduras, een posterpresentatie tijdens het GA-congres in GenŤve, drie lezingen over fytotherapie georganiseerd door studentenvereniging Granulla en een post-PhD-onderzoeksproject in India.
In 2011 is een honingproject in Costa Rica en een TCM-onderzoek in Oostenrijk gesubsidieerd.
In 2012 is het project Kruiden en Koeien goedgekeurd voor subsidie maar omdat de cofinanciering niet rond kwam is de subsidie niet uitbetaald.

 

 

Wilt u zelf aan het fonds bijdragen, stort dan uw gift op girorekening: NL13 INGB 0009 1106 08 t.n.v. Stichting Toetsing Fytotherapeutica te Beek-Ubbergen en vermeld "t.b.v. Labadiefonds".  

 

 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright © 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014